Zarabiają, niech płacą. Radny chce podwyższyć podatki dla supermarketów w Kędzierzynie-Koźlu

0
Radny Witold Rusak uważa, że duże sklepy powinny płacić wyższe podatki.

Początek roku zwykle wiąże się z podwyżkami i tak będzie też tym razem. Mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla i firmy działające na terenie miasta od stycznia zapłacą wyższy podatek od nieruchomości. Nowe stawki radni uchwalili na ostatniej sesji. Radnemu Witoldowi Rusakowi nie udało się przeforsować propozycji, aby właściciele dużych obiektów handlowych płacili więcej niż pozostali, ale sprawa pozostaje otwarta.

Ostatni raz stawki podatku od nieruchomości były zmieniane we wrześniu 2016 roku. Gmina nie ma dowolności w ich kształtowaniu. Górne granice podatku ustala rząd na podstawie wskaźników odnoszących się do wzrostu cen towarów i usług. W 2018 roku stawki wzrosną o 1,9 proc. W Kędzierzynie-Koźlu zdecydowano o jednoprocentowej podwyżce za wyjątkiem podatku od gruntów innych. W tym przypadku będzie ona wynosić pięć procent. Żadna ze stawek nie przekroczy górnego pułapu określonego w rozporządzeniu ministra.

Radny Witold Rusak chciał, aby wprowadzić osobną stawkę podatku dla dużych obiektów handlowych – powyżej 900 mkw. Stawka za jeden mkw miałaby wynieść dla nich 23,10 zł.

– Miasto ma możliwość prowadzenia własnej polityki gospodarczej poprzez kształtowanie stawek podatkowych – przekonywał radny Witold Rusak. Jak oszacował, przyjęcie jego propozycji zwiększyłoby dochody miasta o prawie 400 tys. zł. – Niemalże wszystkie wielkie sieci nie należą do polskiego kapitału. Mają siedziby poza granicami naszego kraju. Wysokość podatku od nieruchomości jest jednym z ostatnich argumentów, którymi się kierują. Znacznie większą uwagę przykładają do analiz rynkowych, które pokazują, że będą osiągać takie, a nie inne zyski. Jednocześnie te podmioty nie ponoszą żadnych innych dodatkowych kosztów swojej działalności, transferując ogromne zyski do zagranicznych właścicieli. Nie ucierpią więc na zróżnicowaniu stawki podatku od nieruchomości. Za to miasto zyska – argumentował.

Komisje pracujące nad wnioskiem Witolda Rusaka zaopiniowały go pozytywnie. Na sesji rady miasta pomysłu jednak nie udało przeforsować. Zdecydowały głównie procedury.

Jak wytłumaczyła skarbnik miasta Joanna Hariasz, do wprowadzenia proponowanej przez Rusaka stawki podatku niezbędne jest uzyskanie opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co ze względów czasowych nie jest możliwe przed końcem roku. Bez opinii uchwała mogłaby zostać uchylona przez organy nadzorujące samorząd, a wtedy w życie nie weszłyby też pozostałe, wyższe, stawki. Pojawiły się też wątpliwości, czy różnicowanie podatników pod kątem wykorzystywanej powierzchni byłoby zgodne z prawem. Jednocześnie radny Rusak wykazywał, że są miasta, w których to funkcjonuje. Poza tym są obawy, że niektórzy rodzimi przedsiębiorcy również załapią się na wyższy podatek – na przykład sklepy meblowe.

Do sprawy będzie można wrócić dopiero w przyszłym roku. Prezydent Sabina Nowosielska powiedziała, że będzie to możliwe.

Nowe stawki podatku uchwalone przez radę miasta kształtują się następująco:

  1. Od gruntów

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od m2 powierzchni 0,81 zł;

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, od ha powierzchni 4,31 zł;

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od m2 powierzchni 0,27 zł;

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 poz. 1023 z późno zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni 3,00 zł.

2. Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,55 zł.

3. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od m2 powierzchni użytkowej 19,66 zł.

4. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od m2 powierzchni użytkowej 10,17 zł.

5. Od budynków lub ich części, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od m2 powierzchni użytkowej 4,61 zł.

6. Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od m2 powierzchni użytkowej 7,33 zł.

Skomentuj