Wtorek ostatnim dniem na zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego. Wszystko, co musisz wiedzieć

2
Foto: UM

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się 28 czerwca 2020 r. Swój głos będzie można oddać tradycyjnie w lokalu wyborczym, jak i korespondencyjnie.

Przygotowaliśmy poradnik, który podpowie, co zrobić i jakich terminów trzeba przestrzegać, aby wypełnić swój obywatelski obowiązek. Poniżej znajdują się również linki do potrzebnych formularzy.

 

 

 

Formularze dla wyborcy:

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 ROKU

1. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, w terminie do 16 czerwca 2020 roku. Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji domowej  zgłasza zamiar głosowania korespondencyjnego w terminie do 23 czerwca 2020 roku. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie kwarantannie lub izolacji po tym terminie może zgłosić ten zamiar najpóźniej do 26 czerwca 2020 roku.

Zgłoszenia można dokonać:

Nie ma możliwości zgłoszenia telefonicznego oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

2. Zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wyborca , który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosownia w kraju i za granicą.

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć:

Zaświadczenia o prawie do głosowania wyborca może odebrać osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę najpóźniej w dniu 26 czerwca 2020 roku w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, a przed sporządzeniem spisu – w rejestrze wyborców. Osoby ujęte w rejestrze wyborców miasta Kędzierzyn-Koźle odbierają zaświadczenia w Urzędzie Miasta w Kędzierzynie-Koźlu-Wydział Spraw Obywatelskich ul. Władysława Planetorza 2, I piętro.

W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania a przed ponownym głosowaniem może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania . Po odbiór takiego zaświadczenia należy zgłosić się po dniu pierwszego głosowania, nie później jednak niż w drugim dniu przed dniem ponownego głosowania.

3. Dopisanie wyborcy do spisu wyborców w miejscu pobytu.

Wyborca na wniosek wniesiony najpóźniej w dniu 23 czerwca 2020 roku może zostać dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy, w której będzie przebywał w dniu wyborów.

Wniosek można złożyć:

Osoby wpisane na swój wniosek do spisu wyborców w miejscu pobytu będą  ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców.

4. Wpisanie wyborcy do stałego rejestru wyborców.

Wniosek o wpisanie do stałego rejestru wyborców może zostać złożony przez:

 • wyborcę stale zamieszkałego na obszarze miasta Kędzierzyn-Koźle bez zameldowania na pobyt stały
 • wyborcę nigdzie niezamieszkałego przebywającego stale na obszarze miasta
 • wyborcę stale zamieszkałego w Kędzierzynie-Koźlu pod innym adresem aniżeli adres jego zameldowania na pobyt stały na obszarze miasta – jeżeli wyborca chce być wpisany do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania

Wniosek można wnieść:

Do wniosku należy dołączyć:

W terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku następuje wydanie decyzji administracyjnej o wpisaniu lub o odmowie wpisu do stałego rejestru wyborców.

5. Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Wniosek może złożyć wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub wyborca, który najpóźniej w dniu głosownia kończy 60 lat. Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do  stałego rejestru wyborców tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wniosek można złożyć w terminie do 19 czerwca 2020 roku:

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej w dniu głosownia kończy 60 lat)
 • pisemna zgoda osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa wyrażona na formularzu
  https://bip.kedzierzynkozle.pl/sprawa-do-zalatwienia/684/sporzadzenie-aktu-pelnomocnictwa-do-glosowania
 • kopia zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa (załącza się wyłącznie w przypadku, gdy osoba, która wraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co wyborca udzielający pełnomocnictwa)

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w ustalonym terminie w miejscu stałego zamieszkania wyborcy, chyba że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze gminy, w której jest ujęty w rejestrze wyborców.

2 KOMENTARZE

 1. Głosując na Andrzeja Dudę, głosujemy na kandydata BEZPARTYJNEGO, żeby nie było niespodzianki przy urnach, proszę się przygotować.
  Proszę zabrać własny długopis, taki co pisze, by uniknąć niesPOdzianki w czasie liczenia głosów, komisje nie wszędzie będą mogły fałszować wyniki na NASZEGO kandydata. Różni ludzie zgłosili się do prac w komisjach lokalnych. Bądźcie czujni i zgłaszajcie się na obserwatorów prawidłowego przebiegu wyborów.
  Kanapki, termos, maski, krzesełko pielgrzymkowe, a jak kto lepiej sytuowany to leżaczek ogrodowy i już o 5.50 spotykamy się przed lokalami. Szykuje się długa batalia, powiadomcie kumy swe koleżanki z klatki, by wszystkie miejsca były obsiedziałe, grzędy muszą być pełne.

Skomentuj