Wojewoda unieważnił powołanie komisji do wyboru dyrektora przedszkola w Kłodnicy

7
Wojewoda uważa, że radna Katarzyna Dysarz (z lewej) nie mogła reprezentować urzędu w komisji konkursowej do wyboru nowego dyrektora przedszkola nr 17, w którym startowała Lidia Kryś (z prawej).

Ciąg dalszy sprawy kontrowersyjnego konkursu na dyrektora Publicznego Przedszkola nr 17  Kłodnicy. Wojewoda opolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze unieważniające zarządzenie prezydenta Kędzierzyna-Koźla w sprawie powołania komisji konkursowej. To rzutuje na całe postępowanie.

Przypomnimy, konkursu na nowego dyrektora nie wygrała obecna dyrektor Lidia Kryś, a Agata Gabrysz. Ponieważ w komisji zasiadał wiceprezydent Kędzierzyna-Koźla Wojciech Jagiełło, prywatnie jej bliski znajomy, dotychczasowa dyrektor, a także część rodziców, sprzeciwiła się wyborowi, podważając jego bezstronność. Zastrzeżeń było jeszcze kilka. Przyczyna unieważnienia zarządzenia prezydenta Kędzierzyna-Koźla w sprawie powołania komisji konkursowej jest jednak inna. Wojewoda uznał, że nie powinna zasiadać w niej radna Katarzyna Dysarz, ponieważ nie jest pracownikiem urzędu miasta. Magistrat odniósł się już do jego decyzji, zapowiadając skierowanie sprawy do sądu administracyjnego. Stanowisko urzędu, a także zarządzenie wojewody, publikujemy poniżej:

Adrian Czubak, wojewoda opolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze uchylające zarządzenie prezydenta Kędzierzyna-Koźla w sprawie powołania komisji konkursowej, która wybierała dyrektora Publicznego Przedszkola nr 17 w Kłodnicy. Jako powód swojej decyzji podał to, że w skład komisji została powołana jedna z radnych. Co ciekawe, za jego kadencji jako wojewody w samym Kędzierzynie-Koźlu radni weszli w skład 25 komisji konkursowych. Adrian Czubak zakwestionował skład tylko tej jednej.

Radni są powoływani w skład komisji konkursowych wybierających dyrektorów szkół i przedszkoli od wielu lat i nie dotyczy to tylko gminy Kędzierzyn-Koźle. Nigdy nie budziło to kontrowersji organu nadzoru, niezależnie kto był wojewodą. W tej kadencji samorządu w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się odpowiednio: w 2015 roku – 5 konkursów, w 2016 roku – 6 konkursów, w 2017 roku – 17 konkursów i w 2018 roku – 2. W każdym z nich w składzie komisji jako przedstawiciele organu prowadzącego placówkę brali udział radni miejscy – zawsze przynajmniej jedna osoba.

Sytuacje takie miały również miejsce np. w poprzedniej kadencji samorządu, za ówczesnego prezydenta miasta i wojewody. Dla przykładu, w 2013 roku w skład komisji konkursowej wybierającej poprzedniego dyrektora Publicznego Przedszkola nr 17 również wchodził członek rady miasta. Nie budziło to żadnych protestów, a w ślad za tym obiekcji organu nadzoru.

Decyzja pana wojewody jest dla mnie niezrozumiała, trudno mi się oprzeć wrażeniu, że jest to decyzja polityczna – komentuje prezydent Sabina Nowosielska. Gmina Kędzierzyn-Koźle skorzysta z przysługującego jej prawa i zaskarży rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.

Decyzja wojewody:

WOJEWODA OPOLSKI
PN-III.4131.1.80.2018.AB Opole, dnia 18 lipca 2018 r.

Pani
Sabina Nowosielska
Prezydent Miasta
Kędzierzyn – Koźle
ul. G. Piramowicza 32
47 – 200 Kędzierzyn – Koźle

R o z s t r z y g n i ę c i e n a d z o r c z e

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994)

stwierdzam

nieważność Zarządzenia Nr 2112/OW/2018 Prezydent Miasta Kędzierzyn – Koźle z dnia
7 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 17 w Kędzierzynie – Koźlu –
z powodu istotnego naruszenia prawa.

Uzasadnienie

W dniu 7 czerwca 2018 r. Prezydent Miasta Kędzierzyn – Koźle powołując się na art.63
ust. 14 w związku z art. 29 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm) dalej – Prawo oświatowe oraz § 2 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na
stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji
konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) dalej – Rozporządzenie powołała komisję
konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego
Przedszkola nr 17 w Kędzierzynie – Koźlu wydając Zarządzenie Nr 2112/OW/2018.
Zarządzenie to, w ocenie organu nadzoru, narusza w sposób istotny prawo tj. przepisy
art. 63 ust. 14 pkt 1 lit. a Prawa oświatowego poprzez powołanie w skład komisji
konkursowej osoby nieuprawnionej – radnej Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle Pani Katarzyny
Dysarz.

Zgodnie z przepisami art. 63 ust. 14 pkt 1 lit. a Prawa oświatowego w celu
przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję
konkursową w skład której wchodzi m.in. po trzech przedstawicieli organu prowadzącego.
Definicja legalna określona w art. 4 pkt. 16 Prawa oświatowego wskazuje jako organ
prowadzący szkołę lub placówkę ministra, jednostkę samorządu terytorialnego, inne osoby
prawne i fizyczne. W przedmiotowej sprawie organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Kędzierzyn – Koźle, a uprawnienia w zakresie powoływania komisji konkursowej, zgodnie z przepisami art. 29 ust.1 pkt 2 Prawa oświatowego wykonuje Prezydent Miasta Kędzierzyn – Koźle.

Wskazać należy, iż ze zgromadzonych w toku postepowania nadzorczego dokumentów
wynika, iż Pani Katarzyna Dysarz nie jest pracownikiem Urzędu Miasta Kędzierzyn – Koźle,
jest radną i pełni funkcję przewodniczącej Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta Kędzierzyn
– Koźle.

W ocenie Wojewody Opolskiego opartej na stanowisku doktryny i aktualnym
orzecznictwie sądów administracyjnych przez „przedstawiciela organu” należy rozumieć
pracownika jednostki zapewniającej obsługę organu i pomoc w wykonywaniu jego
ustawowych zadań. Ustawa nie ogranicza prawa do udziału w składzie komisji konkursowej
pracownika samorządowego zatrudnianego przez organ prowadzący, np. sekretarza gminy
(tak w: M.Pilich. Ustawa o systemie oświaty. Komentarz.Lex.2015). W tym kierunku orzekają aktualnie sądy administracyjne. W rozpatrywanym przypadku ,,przedstawiciel organu” oznacza pracownika jednostki zapewniającej obsługę organu i pomoc w wykonywaniu jego ustawowych zadań. Stanowisko to potwierdził, jednocześnie doprecyzowując je, Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 maja 2014 r. (sygn. akt I OSK 324/13). Sąd ten stwierdził: „Pod pojęciem organu administracji publicznej należy rozumieć element (jednostkę) struktury organizacyjnej podmiotu realizującego zadania z zakresu administracji publicznej, posiadający swój substrat osobowy (w postaci osoby lub osób piastujących funkcję takiego organu), którego działania i zaniechania przypisywane są danemu podmiotowi (np. państwu lub jednostce samorządu terytorialnego) jako dokonywane w jego imieniu i na jego rzecz. Nadto Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z dnia 8 grudnia 2016 r. – sygn. akt II SA/Op 585/16 jednoznacznie stwierdził, iż „przedstawiciel organu” oznacza pracownika jednostki zapewniającej obsługę organu i pomoc w wykonywaniu jego ustawowych zadań.

Mając na uwadze powyższe rozważania sądów administracyjnych organ nadzoru
przychyla się do reprezentowanego stanowiska. W jego ocenie w przedmiotowej sprawie
w skład komisji konkursowej włączono osobę, która nie mogła reprezentować organu
prowadzącego przedszkole, co czyni przedmiotowe zarządzenie nieważne ze wszystkimi
dalszymi konsekwencjami.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzam jak na wstępie.

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
w związku z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.) niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze
może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z pośrednictwem
Wojewody Opolskiego w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

Z up. Wojewody Opolskiego
Beata Adamus
Dyrektor Wydziału
Prawnego i Nadzoru

7 KOMENTARZE

  1. Ojej. Jaka piękna katastrofa. Zadufane Towarzystwo Wzajemnej Adoracji dostało prztyczka w nosek. Panie Jagiełło, może pora na obiektywizm, p. Sabino, może pora na pakowanie szuflad z ratusza w kartony?? Za mało w tym mieście kontroli z Kuratorium Oswiaty , za mało presji społecznej na działania ratuszowego betonu. Nieważny powód unieważnienia, efekt ważny. Życzę przyszłej dyrektorce spokojnej pracy. Szacun dla wojewody i rodziców. Mamy w końcu demokrację czy nie, Peło??

  2. Pani Sabino Nowosielska. Popieram Pani działania w wielu sprawach dotyczących miasta. Najprawdopodobniej zagłosuję na Panią w nadchodzących wyborach. Ale proszę mi wyjaśnić dlaczego tak się Pani uparła i za wszelką cenę chce się Pani pozbyć dyrektorki Lidii Kryś? Skoro zebrano tyle podpisów, znaleziono podstawę prawną dot. nieprawidłowego składu komisji, oraz fakt, że faktycznie niektórzy członkowie komisji mogli być stronniczy, dlaczego Pani nie odpuści? Tym bardziej, że żaden dyrektor jednostek oświatowych w tym mieście nie zrobił tyle ile pani Lidia zrobiła dla tego przedszkola. Oprócz wyposażenia sal, stworzyła też miasteczko ruchu drogowego, kupiła wyposażenie placu zabaw, utworzyła parking, i dokonała wiele remontów takich jak wymiana ogrodzenia, zainstalowania systemu monitoringu, czy budowa wiaty śmietnikowej. To wszystko bez jakiejkolwiek pomocy finansowej ze strony miasta.

  3. Pani Dysarz, pierwsza wazeliniara mówi tak w trakcie dyskusji o obniżce pensji p. Sabinie :– ,,Wydaje mi się, że pracodawca powinien zarabiać więcej od swoich pracowników. Jeśli zmienimy wynagrodzenie, okaże się, że osoby zatrudnione przez prezydenta na funkcjach kierowniczych zbliżają się do jej wynagrodzenia, a niektórzy być może zarabiali by lepiej, na przykład w spółkach gminnych – mówiła radna Katarzyna Dysarz. – To nieetyczne i pozbawione logiki, aby osoba z tak ważnymi kompetencjami, działająca na rzecz całej społeczności lokalnej, obarczona tyloma obowiązkami (…) zarabiała tyle, co akwizytor w dobrej firmie”. Rzygać mi sie chce kurła…

  4. Od nas zależy czy Towarzystwo Wazeliny pójdzie w cholerę.Byłem na trzech zebraniach z p.prezydent i towarzyszami.Pytanie i odesłanie do urzędu.To nie moja działka, nie moje kompetencje itd.Zabierzcie z sobą p.Czubek, niech się koleżaneczki zagryzą na amen.

  5. Polecam rzucić okiem na skład towarzystwa wzajemnej adoracji. W jednej świcie: Zielińska z znp, Jagieło z znp, niejaki Gabrysz… tylko żony brakuje. A to wszystko pod szyldem SLD w wyborach 2010. Oczywiście to czysty przypadek, że teraz żona Gabrysza na siłę została dyrektorką. Zielińska pewnie też była członkiem komisji wybierającej Panią Gabrysz na dyrektorkę przedszkola. Czy się mylę?

    http://archive.is/Lt96V

Skomentuj