W Kędzierzynie-Koźlu trwają nabory do klas sportowych i dwujęzycznych. Zapisy tylko do 11 kwietnia

0

Nabory do klas sportowych i dwujęzycznych na ostatniej prostej. Przypominamy rodzicom o rekrutacji prowadzonej przez miejskie szkoły podstawowe. Zapisy potrwają tylko do 11 kwietnia. Później na kandydatów czeka jeszcze test sprawnościowy lub sprawdzian z angielskiego.

Klasy sportowe i dwujęzyczne są bezobwodowe, czyli mogą w nich uczyć się dzieci z całego miasta. Próba sprawności odbędzie się 25 kwietnia, natomiast zainteresowani oddziałami lingwistycznymi będą musieli przygotować się na test przewidziany 13 maja.

Do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego przyjmowani są kandydaci, którzy:

  • posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które należy przedstawić w szkole przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej,
  • posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego,
  • uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale,
  • w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki próby sprawności fizycznej,
  • w przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników – na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego – brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Do oddziału dwujęzycznego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 19 zostaną przyjęci uczniowie placówki, którzy:

  • otrzymali promocję do klasy VII,
  • uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzonego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

 

Skomentuj