Średnio 50 chętnych na jedno miejsce. Tak rekrutuje największy pracodawca w mieście

3

Jako największy pracodawca utrzymujący wysokie standardy, Grupa Azoty ZAK S.A. cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców regionu poszukujących zatrudnienia. Średnio w każdej z rekrutacji do firmy bierze udział kilkadziesiąt osób.

Monika Ptaszyńska

Jak prowadzić politykę kadrową z jednej strony otwartą na kandydatów i dającą im różnorodne możliwości, z drugiej – generującą dla firmy korzyść w postaci kompatybilnej, wykwalifikowanej kadry? Jakie kroki należy wykonać, by dołączyć do załogi Grupy Azoty ZAK S.A.? Na te i inne pytania dotyczące rekrutacji w firmie odpowiada Kierownik Biura Polityki Personalnej Monika Ptaszyńska.

Ile procesów rekrutacyjnych przeprowadza firma w ciągu roku?

– Biorąc pod uwagę analizę ostatnich 5 lat, średnio przeprowadziliśmy 64 procesów rekrutacyjnych rocznie w Spółce. W 2016 roku zatrudniliśmy 78 kandydatów z rekrutacji zewnętrznej.
Zgodnie z przyjętym trybem postępowania w Grupie Azoty ZAK S.A. z osobą wybraną w drodze rekrutacji zewnętrznej, po uzyskaniu przez nią zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku, podpisywana jest umowa o pracę na okres próbny 3 miesięcy oraz kolejno dwie umowy na czas określony, każda na okres 1 roku. Warunkiem zawarcia każdej następnej umowy jest pozytywna ocena wyników pracy. Od zasady 3 umów mamy wyjątki wynikające z uregulowań Kodeksu pracy, które weszły w życie w lutym ubiegłego roku, a dotyczą Pracowników, którzy byli wcześniej już zatrudnieni w naszej Spółce.

W jakich przypadkach przeprowadza się nabór wewnętrzny, a w jakich od razu zewnętrzny?

– Obecnie aby usprawnić proces naboru ogłoszenie o rekrutacji kierujemy jednocześnie do pracowników i kandydatów zewnętrznych. Zdarzają się również rekrutacje wyłącznie skierowane do pracowników naszej Spółki. Dzieje się to wówczas, gdy poszukujemy fachowców, którzy znają strukturę Spółki i posiadają szczegółową wiedzę, której brakuje osobom z zewnątrz. W tym przypadku również konieczne jest uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku. Wybranego pracownika oddelegowuje się do pracy na nowym stanowisku na okres 3 miesięcy, a następnie zmienia warunki pracy na czas nieokreślony, oczywiście pod warunkiem, że pracownik po upływie okresu oddelegowania uzyska pozytywną ocenę wyników pracy i Dyrektor Departamentu/Jednostki podejmie decyzję o jego dalszym zatrudnieniu.
Natomiast rekrutację od razu zewnętrzną przeprowadzamy w przypadku potrzeby zatrudnienia osoby na zastępstwo, czyli w celu zatrudnienia na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika Spółki. Stosuje ją się przede wszystkim w przypadku długotrwałych nieobecności pracowników. Umowa na zastępstwo jest szczególnym rodzajem umowy o pracę na czas określony, ponieważ niezależnie od długości jej trwania nie przekształci się ona w umowę na czas nieokreślony oraz nie wchodzi do limitu 3 dozwolonych umów na czas określony.

Jaka jest szansa na stałe zatrudnienie dla pracownika przyjętego na zastępstwo, który się sprawdził?

– Formalnie zatrudnienie pracownika przyjętego na zastępstwo kończy się w chwili powrotu do pracy pracownika zastępowanego. Może się jednak zdarzyć, że koniec zastępstwa nie oznacza końca współpracy, a może stać się początkiem zupełnie nowej kariery. Z pozoru może się wydawać, że jest to wyjątkowo trudna forma współpracy ze względu na jej okresowość. Jednak zdarzają się przypadki, kiedy zastępujący otrzymuje propozycję zatrudnienia np. w innym dziale z uwagi pozytywne referencje, jest oczywiście uwarunkowane występującymi w danym momencie potrzebami kadrowymi Spółki.

Gdzie i jak często prezentowane są oferty pracy?

– Od 2016 roku proces zatrudniania wspiera moduł rekrutacyjny Grupy Azoty, który jest dostępny na stronie internetowej : rekrutacja.grupaazoty.com. Jest to aplikacja, która poprzez automatyzację kolejnych etapów, począwszy od poszukiwania kandydatów w bazie danych po zatrudnienie nowych pracowników ułatwia proces rekrutacji. Funkcje modułu umożliwiają publikowanie aktualnie otwartych ofert pracy, w wyniku zgłoszonych i zatwierdzonych przez Dyrektora Generalnego potrzeb kadrowych poszczególnych Departamentów/Jednostek organizacyjnych Spółki. Ponadto współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kędzierzynie-Koźlu, oferując możliwość odbycia stażu osobom bezrobotnym zarejestrowanym w tutejszym urzędzie, umożliwiając im nabycie cennego doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności. Umowy stażowe zawierane są na okres od 3 do 8 miesięcy. Uczestnikami stażu mogą być wyłącznie osoby bezrobotne – zakwalifikowane do tzw. II profilu pomocy. Skierowanie bezrobotnego na staż poprzedzone jest rekrutacją (złożenie dokumentów aplikacyjnych poprzez Platformę rekrutacyjną lub osobiście w siedzibie Spółki, spotkanie i rozmowa Zespołu rekrutacyjnego z zaproszonymi kandydatami na staż a następnie rozmowa i zakwalifikowanie na staż wybranego kandydata przez pracownika Powiatowego Urzędu Pracy – Doradcę klienta). Wybrany kandydat, który rozpoczyna staż otrzymuje miesięczne wynagrodzenie – stypendium stażowe (120% wysokości kwoty zasiłku dla bezrobotnych).

W jaki sposób składa się aplikację na rekrutacja.grupaazoty.com? Jakie kroki trzeba wykonać?

– Zamieszczona w serwisie rekrutacyjnym oferta pracy zawiera: opis zadań, które osoba zatrudniona na danym stanowisku będzie realizować, oczekiwania wobec kandydatów, wymagane kwalifikacje oraz termin składania ofert. Serwis ten umożliwia również bezpośrednie złożenie aplikacji za pomocą elektronicznego formularza aplikacyjnego. Zawiera on szablon pytań dotyczący danych personalnych kandydata niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, wykształcenia, zdobytego doświadczenia zawodowego, posiadanych kwalifikacji jak również umożliwia dołączenie pliku z C.V., listu motywacyjnego lub referencji. Kandydat może na bieżąco aktualizować swoje dane podane w formularzu, korzystając z opcji „aktualizacja danych”.

Czy zainteresowanie pracą w Państwa spółce jest duże? Ile średnio podań wpływa na jedną ofertę?

– Zainteresowanie naszą Spółką jest bardzo duże. Jesteśmy największym pracodawcą w regionie i pracodawcą „pierwszego wyboru”. Ilość podań jest uzależniona od specyfiki danego stanowiska i wymagań kwalifikacyjnych, ale można powiedzieć, że średnio na jedną ofertę pracy mamy około 50 złożonych aplikacji. W bieżącym roku zanotowaliśmy rekordową ilość zgłoszeń – na jedną z ofert pracy odpowiedziało 192 kandydatów.

Na jakie korzyści mogą liczyć pracownicy?

– Oferujemy stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, dobre standardy pracy poprzez zapewnienie maksymalnego możliwego poziomu bezpieczeństwa na wszystkich stanowiskach, dbamy o rozwój zawodowy pracowników umożliwiając udział w szkoleniach i kursach podnoszeniu kwalifikacji. Dodatkowo pracownicy podnoszący kwalifikacje we własnym zakresie otrzymują możliwość bezpłatnego urlopu szkolnego, jak również w wielu przypadkach dofinansowanie do czesnego. Przygotowujemy kandydatów do awansów wewnętrznych poprzez projekt kadry rezerwowej. Wszystkim zapewniamy atrakcyjny pakiet socjalny, dodatkową opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie oraz możliwość uczestniczenia w finansowanym przez Spółkę Pracowniczym Programie Emerytalnym. Corocznie organizowane są programy prozdrowotne, uwzględniające badania i szczepienia. W firmie funkcjonują różnorodne formy integracji pracowniczej, budujące pozytywną atmosferę pracy.

Z jakich etapów składa się rekrutacja?

– Pierwszym etapem jest zgłoszenie potrzeb kadrowych przez Dyrektorów Departamentów/Jednostek w zakresie rekrutacji pracowników, zgodnie z zatwierdzoną etatyzacją. Wniosek o organizację postępowania rekrutacyjnego jest opracowywany przez pracowników Biura Polityki Personalnej, a następnie kierowany do zatwierdzenia do Dyrektora Generalnego. W przypadku pozytywnej decyzji przygotowywane jest ogłoszenie, które jest równocześnie kierowane do pracowników Spółki i kandydatów zewnętrznych. Termin składania ofert to okres około 2 tygodni. Po jego upływie zespół ds. rekrutacji dokonuje przeglądu złożonych aplikacji, może też dołączyć do procesu rekrutacji wybrane aplikacje z banku ofert, spełniające wymagania kwalifikacyjne zawarte w ofercie pracy. Następnie organizowane jest spotkanie z wybranymi kandydatami celem przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej. Często też rozmowa jest poszerzana o test wiedzy wymaganej na stanowisku (np. z zakresu chemii, fizyki, znajomości języka obcego, obsługi programów komputerowych). Zazwyczaj pytamy kandydatów o to, co wiedzą o naszej Spółce – przed rozmową polecamy przejrzenie naszej strony internetowej). O terminie i miejscu spotkania rekrutacyjnego, a także o jej wyniku, kandydaci są informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną. Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w ciągu sześciu tygodni od daty publikacji ogłoszenia.

Czy warto składać aplikację wielokrotnie? Czy nie będzie to postrzegane negatywnie?

– Oczywiście warto. Wszystkie osoby, które chcą stać się częścią naszej firmy i pracować dla największej grupy chemicznej w Polsce, zachęcamy do częstego odwiedzania naszej strony internetowej i bieżącego śledzenia ofert pracy Grupy Azoty ZAK S.A.

Czy zalecany jest udział w rekrutacji ciągłej czy odpowiadanie na poszczególne oferty z osobna?

– Jeżeli w danym momencie kandydat nie znajdzie oferty odpowiedniej dla siebie, może przystąpić do rekrutacji ciągłej, czyli złożyć ofertę, która będzie znajdowała się w banku ofert i będzie brana pod uwagę w przyszłych rekrutacjach. W przypadku pojawienia się oferty pracy, którą kandydat uzna za odpowiednią dla siebie, powinien złożyć dodatkowo aplikację na konkretne otwarte ogłoszenie – mamy wtedy wiedzę, że kandydat jest zainteresowany tym stanowiskiem i jest gotowy przyjść na rozmowę.

Jakich pracowników generalnie poszukuje Grupa Azoty ZAK S.A.? W jakich obszarach i zawodach są obecnie największe szanse na znalezienie zatrudnienia?

– Szukamy ludzi gotowych do tego, by się zaangażować i realizować ambitne cele. Poszukujemy chemików – osób z wykształceniem technicznym średnim i wyższym o różnych specjalnościach chemicznych, ale potrzebujemy również osób z wykształceniem technicznym średnim i wyższym o specjalnościach mechanicznych. Drugą dużą grupą kandydatów, którymi się interesujemy, są osoby z wykształceniem ekonomicznym, np. finansiści, handlowcy, logistycy.

Dlaczego nawet na najniższe stanowiska produkcyjne wymagane jest wykształcenie średnie?

– Rekrutując kandydata chcemy, by został naszym pracownikiem aż do emerytury – zmiany techniczne i technologiczne oraz procesy modernizacyjne, które mają miejsce w naszej Spółce powodują, że pracownicy często w trakcie zatrudnienia muszą nabywać nowe kompetencje i uprawnienia zawodowe. Kwalifikacyjne kursy zawodowe bardzo często w podstawie programowej kształcenia określają wymóg posiadania wykształcenia średniego. Dodatkowo obsada stanowisk bezpośredniego nadzoru na instalacjach produkcyjnych, w laboratoriach jest realizowana poprzez awanse wewnętrzne, stąd też wynika nasze spojrzenie na wymagania kwalifikacyjne kandydatów.

Gdzie można pozyskać informacje na temat rekrutacji w Spółce? Z kim można się skontaktować?

– Informacje na temat rekrutacji można uzyskać drogą elektroniczną: hr.zak@grupaazoty.com

3 KOMENTARZE

  1. Najważniejsze w rekrutacji na jakiekolwiek stanowisko w Azotach to znajomości, znajomości i jeszcze raz znajomości. Na każdym wydziale można spotkać całe łańcuchy powiązań.

  2. ,,Chcemy, by został aż do emerytury” . No coś takiego. Dlatego umowy na zastępstwo, które w cywilizowanych zakładach pracy są marginesem, u was są normą i nie wstydzi sie Pani korporacyjnego bełkotu ,, a może jak będzie dobra/y to zostanie” . Komuna sie skończyła. Słabo was w tych Azotach przewietrzyli. Tak mała liczba przeprowadzanych rekrutacji rocznie świadczy o stagnacji, zachowawczości kadry kierowniczej bojącej się lepiej wykształconej kadry z zewnątrz. Bo lepiej pracować ze starym, urobionym mentalnie pracownikiem, który zawsze bedzie do dyspozycji i za wiele nie myśli, niż z młodą, otwartą osobą po szkole lub studiach na współczesnych realiach technologicznych. Mała fluktuacja kadr jest wskaźnikiem niepewności kompetencyjnej kadry kierowniczej ZAK.

Skomentuj