Masz akcje Grupy Azoty ZAK? Dostaniesz dywidendę. Do podziału 58 mln zł

0

Dobra wiadomość dla wszystkich posiadaczy akcji Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło decyzję o wypłacie dywidendy.

Zgromadzenie obradowało 16 kwietnia. Podjęto szereg ważnych uchwał zatwierdzających: sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdanie z działalności rady nadzorczej w roku obrotowym 2014, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014.

Ponadto członkom zarządu spółki oraz członkom rady nadzorczej spółki  udzielono absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

Zysk netto spółki osiągnięty w poprzednim roku obrotowym wyniósł 78.363.596,25 zł. Podjęto decyzję o jego podziale. 58.723.245,80 zł będzie przeznaczone na dywidendę dla akcjonariuszy, co daje 1,03 zł na akcję. 19.640.350,45 zł przeznaczono na kapitał zapasowy.

Dzień dywidendy został wyznaczony na 4 maja. Z kolei termin jej wypłaty na 18 maja.

93,48 proc. akcji kędzierzyńskich Azotów należy do Grupy Azoty. 6,52 proc akcji należy do uprawnionych pracowników, ich spadkobierców i osób, które nabyły akcje od uprawnionych pracowników lub spadkobierców.

Skomentuj