Liczby nie kłamią. W ubiegłym roku na Opolszczyźnie rekordowa liczba wniosków o zasiłek pogrzebowy

7

W 2020 r. ZUS na Opolszczyźnie wypłacił 11,1 tys. zasiłków pogrzebowych. To więcej niż w 2019 r., gdy do ZUS w regionie wpłynęło niecałe 9,5 tys. wniosków o zwrot kosztów związanych z pogrzebem. Rekordowe liczby w sprawie wniosków o to świadczenie, opolski ZUS zanotował w ostatnich dwóch miesiącach 2020 roku.

 Listopad i grudzień

 O zwrot kosztów związanych z organizacją pogrzebu mogą się ubiegać nie tylko członkowie rodziny zmarłego. Prawo do tego ma też pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego. Pieniądze może dostać nawet obca osoba, jeśli udowodni, że poniosła koszty związane z pochówkiem.

– W listopadzie i grudniu ubiegłego roku wypłaciliśmy w regionie 2879 zasiłków pogrzebowych czyli o 89 procent więcej niż w tych samych miesiącach 2019 roku, gdy rozpatrzyliśmy 1518 takich spraw. Tendencję wzrostową obserwowaliśmy już wczesną jesienią. Już październik i listopad wskazywały na kilkuprocentowy wzrost w stosunku do tego samego czasu w 2019 roku. Jednak ostatnie tygodnie minionego roku były pod względem wypłaconych zasiłków pogrzebowych ponadprzeciętne – informuje Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie opolskim.

W ślad za większą ilością wniosków o zwrot kosztów związanych z pogrzebem, w 2020 r. opolski ZUS wydał na to świadczenie więcej niż w 2019 r., tj. 44,4 mln zł w 2020 r. i prawie 38 mln zł w 2019 r. Tylko w listopadzie i grudniu 2020 r., na zasiłki pogrzebowe ZUS w Opolu przeznaczył 11,5 mln zł i było to o 5,4 mln zł więcej niż w analogicznym okresie 2019 r.

Kiedy zasiłek pogrzebowy przysługuje

Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci osoby, która była ubezpieczona w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub miała między innymi przyznaną emeryturę, rentę bądź emeryturę pomostową. O zasiłek pogrzebowy można również wystąpić po śmierci osoby, która zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego już po ustaniu ubezpieczenia. Również po śmierci osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne czy zasiłek przedemerytalny. Dodatkowo po osobie, która zmarła nie mając przyznanej emerytury lub renty lecz w dniu zgonu spełniała warunki do jej uzyskania. Co istotne dla wnioskodawcy, zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.

Wysokość zasiłku

Wysokość zasiłku pogrzebowego jest stała, a kwota nie zmieniła się od marca 2011 roku i wynosi 4 tys. zł. Gdy wydatki ponosi najbliższy członek rodziny, to niezależnie od faktycznych kosztów związanych z pochówkiem, zasiłek będzie wypłacony w wysokości 4 tys. zł.

Jeżeli koszty pogrzebu pokrywa pracodawca zmarłego, dom pomocy społecznej lub gmina, wówczas zasiłek przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, jednak maksymalnie do kwoty  4 tys. zł. Te same regulacje obowiązują gdy koszty pogrzebu bierze na siebie inna osoba niż członek rodziny. W sytuacji, gdy koszty pogrzebu pokryła więcej niż jedna osoba lub podmiot, to zasiłek pogrzebowy będzie podzielony między te osoby lub podmioty proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. Na przykład w listopadzie 2020 r., przeciętna wysokość zasiłku pogrzebowego wypłaconego przez ZUS w skali kraju wyniosła 3996,32 zł.

Kiedy ZUS wypłaci

O wypłatę zasiłku można wnioskować do 12 miesięcy od  dnia śmierci osoby. Jeżeli z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej albo z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej, zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w tym terminie było niemożliwe, to prawo do zasiłku wygasa po upływie roku od dnia pogrzebu. Dokumentem potwierdzającym te okoliczności lub przyczyny jest zaświadczenie Policji lub prokuratury albo inny dokument urzędowy potwierdzający zaistnienie okoliczności lub przyczyny uniemożliwiających zgłoszenie wniosku. Wypłata zasiłku pogrzebowego będzie zrealizowana przez ZUS niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej  do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

7 KOMENTARZE

  1. ZUS zdziwiony…. Ludzie umierają i co zrobimy….. ZUS i tak nakradł się od osoby zmarłej spore pieniądze do tego już np nie będzie wypłacać emerytury. A osoby które zmarły i nie doczekały emerytury, to ich pieniądze w ciekawy sposób znikają w ZUS zamiast wypłacić rodzinie (dotyczy to też zamarłego już emeryta czy rencisty). Niestety tak nie jest. A wszystko przez to że my utrzymujemy tę bandę biurokratyczną. Niby komputeryzacja a ich tyle tam siedzi i zgarniają nie małe pieniądze poza tym ich zatrudnienie czyli organizacja sztucznych stanowisk też kosztuje. Podobnie jak w NFZ i wszystkich tego typu państwowych tworach. Mam tylko nadzieje że nie wspierają tego… z Torunia jak to robi ministerstwo zdrowia ze społecznych składek na zdrowie…

    • Toruński Belzebub dostał od rządu PiS wybranego głosami Prawdziwych Polaków a nie hołoty, II sortu, elementu animalnego, morderców brata jedyne skromne 420 tys. na … promocję walki z nowotworami. Na jakich to narządach skoncentrowała się Trwam promując rzeczoną walkę? Sądzę, że jak zwykle strefy wokół dudy, te zawsze leżą w centrum zainteresowania mężczyzn w koloratkach.

  2. Liczby nie kłamią … zaprzestano leczenia chorych ludzi doprowadzając ich do śmierci.
    Brawo rządzący , Brawo służba zdrowia , Brawo medialna COVID19 histeria.

  3. Śmierci będzie coraz więcej, z powodu braku właściwej opieki lekarskiej ale głównie dlatego, że społeczeństwo starzeje się a skoro jest coraz więcej babć i dziadków, to logiczne, że będzie coraz więcej zgonów – no chyba, że wymyślą szczepionkę na nieśmiertelność…

  4. Leczenie lekarzy ogólnych przed pandemią było tak samo skuteczne jak teraz. Najwięszym naszym problemem w kraju jest służba zdrowia, która jest na bardzo niskim poziomie.

Skomentuj