Klaster Chem-Ster z Kędzierzyna-Koźla ze statusem Regionalnego Klastra Kluczowego

0
Na zdjęciu (od lewej): Marcin Kucia z Parku Przemysłowego Metalchem, Mariola Szymańska z Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster oraz członek zarządu województwa opolskiego Szymon Ogłaza.

Klaster Chemii Specjalistycznej „CHEM-STER” i Stowarzyszenie „Park Przemysłowy Metalchem” uzyskały rangę Opolskich Regionalnych Klastrów Kluczowych. Ma to wesprzeć ich starania o uzyskanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego.

Uchwałę w tej sprawie przyjął zarząd województwa opolskiego, a certyfikaty wręczył przedstawicielom klastrów członek zarządu województwa opolskiego Szymon Ogłaza.

– Nadanie statusu Regionalnego Klastra Kluczowego ma przyczynić się do wzmocnienia wizerunku skupionych w nim opolskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych i wesprzeć ich starania o uzyskanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego – wyjaśnia zastępca dyrektora OCRG ds. rozwoju gospodarczego Dariusz Mazurczak.

Klaster Chemii Specjalistycznej CHEM-STER, działający przy Kędzierzyńsko-Kozielskim Parku Przemysłowym, oraz Park Przemysłowy Metalchem w Opolu uzyskały status Opolskiego Regionalnego Klastra Kluczowego w konkursie ogłoszonym przez zarząd woj. opolskiego w grudniu 2016 r. Wyróżnienie zostało im przyznane na 2 lata, a obydwa klastry zadeklarowały, że w kolejnych latach wspólnie ubiegać się będą o status Krajowego Klastra Kluczowego. Dzięki temu z kolei np. należące do obu klastrów firmy mogłyby uzyskiwać wyższą punktację w krajowych naborach.

– To pierwsze inicjatywy klastrowe w regionie, które uzyskały taką rangę. Mamy nadzieję, że pomoże im to w uzyskaniu statusu Krajowego Klastra Kluczowego. Zwłaszcza, że skupione w nich firmy działają w branży chemicznej lub oferują technologie i materiały dla szeroko rozumianego przemysłu chemicznego, który zalicza się do naszych regionalnych specjalizacji inteligentnych – zaznacza członek zarządu województwa opolskiego Szymon Ogłaza.

Klaster Chemii Specjalistycznej „CHEM-STER” powstał w 2013 r. Tworzą je przedsiębiorstwa, placówki naukowo-badawcze i jednostki otoczenia biznesu. Jego koordynatorem jest Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy. Główny cel klastra to budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej w dziedzinie chemii specjalistycznej nie tylko uczestników klastra, ale też regionu poprzez efektywne podnoszenie poziomu innowacyjności. Inicjatywa ta ma służyć m.in. efektywnemu przepływowi wiedzy i technologii, generowaniu rozwiązań innowacyjnych oraz opracowywaniu i wdrażaniu nowych produktów czy usług.

Stowarzyszenie Park Przemysłowy Metalchem to grupa zrzeszająca przedsiębiorców, która ma na celu wzmocnienie swojej pozycji na arenie krajowej i międzynarodowej. Powstała w 2013 r. Firmy zrzeszone w tym klastrze oferują wysokiej jakości technologie, konstrukcje i materiały dla szeroko rozumianego przemysłu chemicznego, energetycznego i pokrewnych. Tworzą kilka tysięcy miejsc pracy, mają własne działy badawczo-rozwojowe, projektowe, technologiczne i produkcyjne.

– Wzmacnianie statusu Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster ma dla nas znaczenie ze względu na  fakt, że poszerza perspektywę działania, wzmacnia efekty współpracy branżowej oraz pozwala z odwagą opracowywać innowacyjne projekty rozwojowe oraz planować ich realizację – mówi pełnomocnik koordynatora Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster i kierownik biura klastra Mariola Szymańska. I dodaje: – Kędzierzyński Chem -Ster to klaster budowany przez silne marki zrzeszonych w nim firm, a jego regionalne, a docelowo krajowe znaczenie, pomoże poszerzać perspektywę budowania przewag konkurencyjnych polskiej chemii i gospodarki.

Konkurs na Opolskie Regionalne Klastry Kluczowe jest inicjatywą samorządową, realizowaną w odpowiedzi na potrzebę wspierania organizacyjnych, prawnych i finansowych powiązań firm i instytucji naukowych, edukacyjnych i okołobiznesowych o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym, które mogą stać się kołami zamachowymi regionalnej gospodarki. Jego celem jest wyróżnienie i wsparcie inicjatyw o wysokim potencjale rozwojowym, konkurencyjności i o znaczącym wpływie na gospodarkę województwa opolskiego.

W województwie opolskim wśród najaktywniejszych klastrów można wymienić np. Klaster Chemii Specjalistycznej „CHEM-STER”, Stowarzyszenie „Park Przemysłowy Metalchem”, Śląski Klaster Drzewny czy Klaster dobrej żywności „Oleski Koszyk”. Współpraca w ramach klastrów czy inicjatyw klastrowych pomaga zrzeszającym się w nich firmom podnosić poziom innowacyjności, służy poprawie efektywności funkcjonowania, jak również umacnia przewagi konkurencyjne.

Źródło: OCRG

Skomentuj