Grupa Azoty ZAK wypłaci dywidendę. Do posiadaczy akcji trafi ponad 75 mln zł

3

Posiadaczy akcji Grupy Azoty ZAK SA z pewnością ucieszy ta informacja – walne zgromadzenie spółki zdecydowało o wypłacie dywidendy.

30 czerwca 2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały podjęte uchwały zatwierdzające:

 • sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019,
 • skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019,
 • sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019,
 • sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło również uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019, na mocy której zysk netto osiągnięty przez Spółkę za rok obrotowy 2019 w wysokości 126.082.894,71 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt jeden groszy) został podzielony w następujący sposób:

1. 75.827.103,80 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sto trzy złote osiemdziesiąt groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy, tj. w wysokości 1,33 zł (słownie: jeden złoty trzydzieści trzy grosze) na jedną akcję,
2. 50.255.790,91 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy.

Dzień dywidendy został ustalony na 14 lipca 2020 roku, a termin wypłaty dywidendy na 30 lipca 2020 roku.

Członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki udzielono absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały powołujące członków Rady Nadzorczej na kolejną XI kadencję, w składzie:

 1. Anna Zarzycka-Rzepecka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
 2. Zbigniew Dziemidowicz
 3. dr Grzegorz Peczkis,
 4. Monika Saracyn,
 5. dr Bogdan Tomaszek,
 6. dr Ewa Wolff – wybrana z ramienia pracowników Spółki.

Uchwały weszły w życie z dniem 30 czerwca 2020 roku.

3 KOMENTARZE

 1. Wg. Wikipedii:
  „20 października 2010 r. Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. zostały większościowym udziałowcem ZAK S.A. dzięki wejściu w posiadanie 52,6% akcji spółki. 13 października 2011 r. tarnowska spółka nabyła 40,86% akcji ZAK S.A., łącznie stając się posiadaczem 93,48% akcji kędzierzyńskiej spółki”

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_Azoty_ZAK

  Czyli 93,48% z 75.827.103,80 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sto trzy złote osiemdziesiąt groszy) idzie do Tarnowa.

  Czyli 93,48%

Skomentuj

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj