Grupa Azoty ZAK podzieli się zyskiem. Podjęto decyzję o wypłacie dywidendy

3

15 czerwca 2021 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały podjęte uchwały zatwierdzające:
• sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020,
• skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020,
• sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020,
• sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło również uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020, na mocy której zysk netto osiągnięty przez Spółkę za rok obrotowy 2020 w wysokości 117.827.941,42 zł (słownie: sto siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych czterdzieści dwa grosze) został podzielony w następujący sposób:
1. 70.695.946,40 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych czterdzieści groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy, tj. w wysokości 1,24 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia cztery grosze) na jedną akcję,
2. 47.131.995,02 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych dwa grosze) przeznacza się na kapitał zapasowy.

Dzień dywidendy został ustalony na 29 czerwca 2021 roku, a termin wypłaty dywidendy na 30 lipca 2021 roku.

Członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki udzielono absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej:
– ze składu Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji odwołany został Pan Zbigniew Dziemidowicz
– do składu Rady Nadzorczej powołana została Pani Beata Zatoń-Kowalczyk.
Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia.
Obecny skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:
Monika Saracyn – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
dr Grzegorz Peczkis – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Tomasz Szczegielniak – Członek Rady Nadzorczej,
dr Bogdan Tomaszek – Członek Rady Nadzorczej,
dr Ewa Wolff – Członek Rady Nadzorczej,
Beata Zatoń-Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej.

Dodatkowo została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia Zasad zbywania składników aktywów trwałych.

3 KOMENTARZE

Skomentuj