Ceny wody pozostaną bez zmian. Dobra wiadomość dla mieszkańców Kędzierzyna-Koźla

0

Inaczej niż w wielu miejscach w kraju, mieszkańców Kędzierzyna-Koźla nie czekają podwyżki cen wody. Na ostatniej sesji rady miasta przyjęto uchwałę określającą przyszłoroczną taryfę cen i opłat Miejskich Wodociągów i Kanalizacji.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o. o., informują swoich Odbiorców, że Uchwałą nr XXXVII/322/16 Rady Miasta Kędzierzyna-Koźla z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i usług za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Kędzierzynie-Koźlu Spółkę z o. o. od dnia 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wprowadzona zostanie nowa taryfa cen i opłat za świadczone usługi dla wszystkich Odbiorców.

Taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Kędzierzynie-Koźlu Spółkę z o. o. w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
Bez nazwy-1

 1. Informacje wstępne

Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych i zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych oraz określają warunki ich stosowania, obowiązujące na terenie Gminy Kędzierzyn – Koźle na okres 12 miesięcy od dnia 01-01-2017 do dnia 31-12-2017 roku.

Podstawa prawna opracowania taryf:

– ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, z późn. zm.), zwana dalej „Ustawą”,

– rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886, z późn. zm), zwane dalej „Rozporządzeniem”.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Kędzierzynie-Koźlu Spółkę z o.o., z wyłączeniem odbiorców hurtowych.

 1. Rodzaje prowadzonej działalności

Przedmiotem działalności Spółki zgodnym z wpisem do rejestru sądowego i zezwoleniem na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z 8 stycznia 2003 roku jest:

– pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

– odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

– roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

– roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej

niesklasyfikowanej,

– pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

– działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

– pozostałe badania i analizy techniczne.

 1. Rodzaj i struktura taryf

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest taryfą jednolitą dwuczłonową obejmującą cenę za 1 m3 wody jednakową dla wszystkich odbiorców usług oraz stawkę opłaty abonamentowej. Natomiast taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych oraz taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych są taryfami jednolitymi jednoczłonowymi obejmującymi ceny za 1 m3 ścieków jednakowe dla wszystkich odbiorców usług.

 1. Taryfowe grupy odbiorców usług

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych oraz brak zróżnicowania kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, tj. kosztów eksploatacyjnych nie dokonano podziału odbiorców usług na grupy taryfowe. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono jedną grupę taryfową odbiorców usług z jednakową ceną za 1 m3 wody czy ścieków oraz jednakową stawką opłaty abonamentowej.

 1. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

2016-12-05 kopia

 1. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

Rozliczenia z Odbiorcami prowadzone są według następujących zasad:

– rozliczanie ilości zużycia wody odbywa się na podstawie wskazań wodomierza

głównego zamontowanego na przyłączu wodociągowym, a przypadku jego braku na podstawie obowiązujących norm.

– ilość ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych ustalana jest

na podstawie odczytów urządzenia pomiarowego zamontowanego przez Odbiorcę na przyłączu kanalizacyjnym, a w przypadku jego braku na podstawie ilości pobranej wody z sieci gminnej lub/i ujęć własnych.

– rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość wody bezpowrotnie zużytej uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług.

– w rozliczeniach pomiędzy Dostawcą i Odbiorcą obowiązują taryfy zatwierdzone uchwałą Rady Miasta Kędzierzyna-Koźla, bądź wprowadzone w trybie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy.

– taryfa wymaga ogłoszenia w miejscowej prasie, co najmniej na 7 dni przed jej wejściem w życie.

– okres rozliczeniowy dla wszystkich Odbiorców wynosi jeden miesiąc.

– należności za dostarczoną wodę i odebrane ścieki Odbiorca zobowiązany jest zapłacić w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

– odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji i roszczeń na piśmie, jednak nie wstrzymują one obowiązku uregulowania należności. W razie uwzględnienia reklamacji ewentualna nadpłata podlega zwrotowi.

– zwłoka w regulowaniu należności pociąga za sobą naliczanie ustawowych odsetek.

– jeżeli Odbiorca zalega z opłatą za dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, Dostawca może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne.

– wznowienie usługi dostawy wody lub odbioru ścieków następuje po udokumentowaniu przez Odbiorcę, uiszczenia należnych kwot wraz z odsetkami ustawowymi, opłaceniu kosztów poniesionych przez Spółkę związanych z zamknięciem przyłącza.

 1. Warunki stosowania cen i stawek opłat

W taryfach za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 obowiązywać będą warunki rozliczeń zgodne z Ustawą i Rozporządzeniem.

 1. Zakres świadczonych usług przez Spółkę wynika z zawartej umowy.
 2. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Ilość pobranej wody rozliczana jest taryfą obejmującą jednolitą cenę za każdy dostarczony 1 m3 wody. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej przeznaczonej na cele usługowo – handlowe i odbiorców przemysłowych.
 3. Zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Ilość odebranych ścieków rozliczana jest taryfą obejmującą jednolitą cenę za każdy odebrany 1 m3 ścieków. Dotyczy to zarówno zbiorowego dostarczania ścieków z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej przeznaczonej na cele usługowo – handlowe i odbiorców przemysłowych.
 4. Spółka ponosi wydzielone koszty stałe obsługi swoich klientów, co uzasadnia stosowanie opłaty stałej w postaci opłaty abonamentowej. Opłata abonamentowa składa się z kosztów poniesionych na utrzymanie gotowości urządzeń, odczytu wodomierza i rozliczenia w jednym okresie rozliczeniowym.
 5. Rozliczenie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzi się z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i opłat.
 6. Określone w taryfach ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych usług obsługi klientów obowiązujących przepisów i norm polegających głównie na:

– zapewnieniu w sposób ciągły dostawy wody

– dostarczaniu wody spełniającej wszelkie wymogi jakościowe przeznaczone do spożycia przez ludzi zapewnieniu w sposób ciągły

– odprowadzenia ścieków systemem kanalizacji sanitarnej zapewnieniu w sposób ciągły odprowadzenia ścieków system kanalizacji deszczowej

– zapewnieniu odbioru i oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami bieżącym konserwowaniu i naprawie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych legalizacji i wymianie wodomierzy głównych całodobowej

– obsłudze w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych całodobowym bezpłatnym systemie powiadamiania o awariach.

Materiał zlecony 

Skomentuj