Baseny, stadiony i hale sportowe od dziś dostępne tylko dla zawodowych sportowców

0

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu poinformował o zmianach w dostępności jego obiektów na terenie miasta. Zgodnie z rządowym rozporządzeniem, z infrastruktury będą mogli korzystać jedynie zawodowi sportowcy.

Obiekty MOSiR od dnia 28.12.2020 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 2316), będą udostępnione:

wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3) ) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy. Podstawa prawna § 10 ust. 15),

Basen udostępniony może być wyłącznie dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych (podstawa prawna: § 10 ust. 1 pkt 2 lit. b)).

Podstawą do weryfikacji czy dany podmiot jest uprawiony do korzystania z infrastruktury sportowej MOSiR Kędzierzyn-Koźle będzie dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie sportowcom albo polski związek sportowy (podstawa prawna: § 10 ust. 16).

Pełna treść rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 2316):

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2316

W razie wątpliwości prosimy o kontakt e-mail: jkg@mosirkk.pl

Skomentuj