Zakaz palenia w kominkach i rozpalania ognisk. Zalecenie ograniczenia ruchu samochodowego. Alarm smogowy

0

Na podstawie informacji uzyskanej z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w oparciu o dane przekazane przez Wojewódzki Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kędzierzynie-Koźlu przekazuje informację o:

wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego, tj. 300 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu. na stacji pomiarowej w m. Kędzierzyn-Koźle oraz Zdzieszowice.  (pełna treść komunikatu na stronie WIOŚ: http://www.opole.pios.gov.pl:81/komunikaty oraz na samym dole niniejszej strony)

Przekroczenie alarmowego poziomu pyłu PM 10 wiąże się z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych. Należy w dalszym ciągu zachowywać środki ostrożności wskazane w wydanym w dniu 09.01.2017 r. komunikacie w związku z alarmem I stopnia. (link do komunikatu w sprawie alarmu I stopnia).

Ponadto w związku z wprowadzeniem alarmu II stopnia zaleca się podjęcie następujących działań krótkoterminowych zgodnie Planem działań krótkoterminowych stanowiącym część Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu.

Zalecenia wynikające z planu służące poprawie powietrza:

  • Zakaz palenia w kominkach (nie dotyczy okresu grzewczego w sytuacji, gdy jest to jedyne źródło ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych);
  • Ograniczenie spalania paliw stałych zwłaszcza złej, jakości w kotłach i piecach;
  • Zakaz rozpalania ognisk;
  • Nakaz zraszania pryzm materiałów sypkich oraz kontroli pojazdów opuszczających teren budowy w zakresie czyszczenia kół zabezpieczającego przed zanieczyszczaniem drogi materiałem mogącym powodować wtórne pylenie;
  • Nakaz zraszania pryzm materiałów sypkich w celu wyeliminowania pylenia, szczególnie na terenach budowy, w kopalniach kruszyw i zakładach przeróbki materiałów skalnych;
  • Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych pow. 3,5 t na wyznaczone tereny (jeżeli takie tereny zostały wyznaczone – nie dotyczy samochodów bezpośredniego zaopatrzenia);
  • Ograniczenie ruchu samochodowego poprzez korzystanie z innych form komunikacji.

Jednocześnie informuje się, że w związku zaistniałą sytuacją zostaną nasilone kontrole gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w piecach domowych.

 

KOMUNIKAT 1/PA/2017 z dnia 10.01.2017 r.

o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10

ALARM II STOPNIA

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w dniu 09.01.2017 r.,
na terenie województwa opolskiego stwierdzono przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10.

Na stacjach monitoringu jakości powietrza zlokalizowanych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Bolesława Śmiałego (OpKKozBSmial) oraz w Zdzieszowicach przy ul. Piastów (OpZdziePiast), zarejestrowano następujące 24-godzinne stężenia pyłu zawieszonego PM10:

 

– Kędzierzyn-Koźle – 301 µg/m3

– Zdzieszowice – 301 µg/m3.

 

Ze względu na wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10 rejestrowane na stacjach monitoringu jakości powietrza WIOŚ w Opolu oraz niekorzystne warunki meteorologiczne, istnieje dalsze ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego ustanowionego dla tego zanieczyszczenia.

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki pyłu zawieszonego PM10, a także prognozy meteorologiczne, przewiduje się utrzymanie podobnych warunków przez najbliższe 24 godziny.

 

Przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (tj. 300 µg/m3) wiąże się
z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych, głównie w przypadku osób
z niewydolnością układu oddechowego oraz układu krążenia, a w szczególności w przypadku dzieci i osób starszych.

 

Skomentuj